Jag brukar beskriva mig själv som en diversehandlare i organisation och organisationsförändring. Det innebär att jag arbetar med frågan på många olika sätt – föreläser, skriver, konsultar och utvärderar. 

Föreläsningar, seminarier, nätverksträffar

Alltsedan min tid som forskare och lärare på Handelshögskolan har jag varit
verksam som gästföreläsare och seminarieledare i utbildningsprogram av olika slag,  både i företag och i offentlig sektor. Jag föreläser  om organisationsförändringar men också om företagskultur och värderingar. Jag föredrar att medverka i program där min insats kan bygga på en interaktiv dialog med deltagarna. Det innebär att jag hellre arbetar en halv- eller heldag med en mindre grupp, än med en timmes ”kick-off-föreläsning”. Jag har lång vana av att arbeta med olika grupper av ledare eller medarbetare, och med olika pedagogiska upplägg i samråd med uppdragsgivaren.

Skräddarsydd ledningsutveckling

Tillsammans med min kollega Karin Lindgren gör jag skräddarsydda program för ledningsgrupper inom området organisation och ledarskap. Tiden delas mellan teori-inslag och samtal i gruppen där man kan ta upp egna dilemman. Sättet att arbeta  skapar en form för företagets chefer att hjälpa och stötta varandra i vardagen och möjliggör en samsyn på hur verksamheten ska ledas.

Mer om Karin kan du läsa här.

Process-stöd

Att skapa en framgångsrik organisationsförändring handlar mycket om hur den genomförs. Jag arbetar gärna tillsammans med ledningsgruppen eller projektgruppen för att t ex:

  • Säkerställa att man har en bra problemformulering
  • Hitta sätt att skapa delaktighet och skapa arenor för att lyssna in organisationens kunskap
  • Sätta realistiska tidsplaner
  • Kommunicera tydligt med medarbetarna kring vad och varför
  • Förutse hinder och fundera på hur dessa skall bemötas

Utvärderingar

Ett problem med utvärderingar är att de hamnar i högen ”det här skall jag läsa sedan” och sällan kommer att skapa det lärande som var meningen. Därför föredrar jag att arbeta med sk formativa utvärderingar där jag finns med under arbetets gång och löpande diskuterar hur man bäst kan arbeta vidare. Det innebär att jag deltar vid projektmöten, medarbetarinformationer etc men också att jag löpande intervjuar berörda personer t ex medarbetare, enhetschefer eller kursdeltagare.

I praktiken blir detta en mellanform mellan den traditionella utvärderingen och ett mer konsultativt förhållningssätt. Att vara med under arbetes gång ger mig en rik förståelse för de olika aktörerna, deras målsättningar och förutsättningar.

Föreläsning om
organisationskultur pa SACO

Redovisning av uppdrag på KRUS